進路相談 大学・大学院進学

武蔵浦和日本語学院の進学指導の特徴

・進学説明会の開催 ・志望校の選択方法の指導 ・小論文および研究計画書の指導 ・定期的な個人面談

การเข้าสู้มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย

 1. การตรวจสอบสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 2. สร้างตารางการเตรียมการสอบ
 3. ตรวจสอบเป็นประจำว่าการเตรียมการตามกำหนดเวลาและให้คำแนะนำที่จำเป็นในแต่ละครั้ง
日本で進学する為には!

การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยกำหนดลำดับความสำคัญไว้ เป็นตัวเลือก

 • หัวเรื่องและเนื้อหาการวิจัยตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีวิชาที่คุณต้องการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันว่าเนี้อหาการสอบเป็นความสามารถพิเศษของคุณหรือไม่
 • หัวหน้างานและความสามารถพิเศษที่คุณต้องการศึกษานั้นสอดคล้องกับสาขาวิชาของผู้วิจัยหรือไม่

แผนการวิจัยเพื่อไปศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย

วิธีเขียนแผนการวิจัย(เป็นสิ่งสำคัญมาก!!)

 • หัวข้อการวิจัย ชุดรูปแบบไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไปหรือเป็นนามธรรมเกินไปสิ่งที่สำคัญคือความเฉพาะเจาะจงของเนื้อหา ในบัณฑิตวิทยาลัยไม่มีที่สำหรับศึกษาความรู้เฉพาะทาง มันเป็นสถานที่ที่จะศึกษาในเรื่องบ้างเรื่องโดยใช้ความรู้ที่เรียนในวิทยาลัย ความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญอย่างยิ่ง
 • หัวข้อทางวิชาการหรือวิชาการ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเอ่ยว่า การคัดลอกและว่างจากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตไม่สามารถตอบคำถามในการสัมภาษณ์ได้
 • เขียนความคิดเห็นของคุณด้วยตนเอง แยกมุมมองของคนอื่นกับมุมมองของตนเอง
 • การเรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิชาการต้องการรับคำแนะนำการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาที่ดี ความเชี่ยวชาญจะถูกแบ่งย่อย

สิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวก่อนเดินทางมาถึง

เตรียมสอบและทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นต่างประเทศและในประเทศญี่ปุ่น อย่าลืมสอบ TOEIC・TOEFL ในประเทศของคุณและได้รับทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานไว้ก่อนมาญี่ปุ่น หากคุณไม่มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานหรือมีระดับคะแนนต่ำคุณสามารถเลือกเรียนเฉพาะทางที่ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ (ตัวเลือกนั้นแคบมาก) นำพจนานุกรมที่คุ้นเคยมาด้วย

นักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 • วิชาพื้นฐาน โปรดตรวจสอบภาษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ประวัติศาสตร์ โลกภูมิศาสตร์ฯลฯ) เป็นภาษาจีนล่วงหน้า หลังจากเยี่ยมชมญี่ปุ่นต้องใช้เวลาและพลังงานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นดังนั้นเวลาเรียนจึงมีการจำกัดระยะเวลา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาวิจัยที่สอบเพื่อรับปริญญา

 • ภาษาอังกฤษ (ก่อนเดินทางมาถึงต้องมีการสอบ TOEIC・TOEFL) หมายเหตุ แม้ว่าคุณจะไม่เก่งภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องทดสอบอย่างต่ำหนึ่งครั้ง คะแนนน้อยก็ไม่เป็นไร
 • ความเชี่ยวชาญ (ให้นำหนังสือสารานุกรมสองเล่มเป็นภาษาแม่ของคุณมาด้วย)
 • สรุปวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จการศึกษา
 • แผนการวิจัย เมื่อมาถึงญี่ปุ่นแล้ว จากข้อจำกัดของความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจึงไม่สามารถอ่านเอกสารสำคัญของญี่ปุ่นได้ สิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อความสมบูรณ์ของรูปภาพการศึกษา ให้ทดลองทำเป็นภาษาของคุณเองให้เสร็จสั้กหนึ่งครั้ง หลังจากนั้นคุณก็สามารถแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นได้เมื่อจำเป็น

ตารางหลักสูตร

มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
เดือนเมษายนAPRIL
 • การสัมภาษณ์การศึกษาส่วนตัว
 • หลักสูตรการสอบสวน ในมหวิทยาลัย(ครั้งที่หนึ่ง)
 • การสัมภาษณ์การศึกษาส่วนตัว
 • หลักสูตรการสอบสวน ในมหวิทยาลัย(ครั้งที่หนึ่ง)
เดือนพฤษภาคมMAY
 • เตรียมการศึกษาต่อญี่ปุ่น(รอบ๑รอบ ๒)
 • แบบทดสอบเรียนต่อที่ญี่ปุ่นและประ
 • ชุมเตรียมการเพื่อการศึกษาขั้นสูงพ
 • ร้อมคำแนะนำเปิดวิทยาเขต
 • เตรียมการศึกษาต่อญี่ปุ่น(รอบ๑รอบ ๒)
 • แบบทดสอบเรียนต่อญี่ปุ่นและการประชุมเตรียมการ
 • เพื่อการศึกษาขั้นสูงพร้อมคำแนะนำเปิดวิทยาเขต
เดือนมิถุนายนJUNE
 • เรียนต่อประเทศญี่ปุ่นเตรียมการสอบ(รอบ๓)
 • มาตราการทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น
 • เรียนต่อประเทศญี่ปุ่นเตรียมการสอบ(รอบ๓)
 • มาตราการทดสอบความรู้ภาษาญี่ปุ่น
เดือนกรกฎาคมJULY
 • ศึกษาต่อต่างประเทศที่ยุติธรรม(นอกห้องเรียน)
 • การสำรวจอาชีพในมหาวิทยาลัย(ครั้งที่๒)
 • แบบทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น
 • การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
 • ศึกษาต่อต่างประเทศที่ยุติธรรม(นอกห้องเรียน)
 • การสำรวจอาชีพในมหาวิทยาลัย(ครั้งที่๒)
 • แบบทดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น
 • การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
 • การสำรวจแรงบันดาลใจของบัณฑิตวิทยาลัย
เดือนสิงหาคมAUGUST
 • สัมภาษณ์รายบุคคลเรื่องการศึกษา
 • การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
 • สัมภาษณ์รายบุคคลเรื่องการศึกษา
 • การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
 • บัณฑิตวิทยาลัยแรงบันดาลใจในการเลือกโรงเรียน
เดือนกันยายนSEPTEMBER
 • การมีส่วนร่วมของมหาวิยาลัย
 • การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย
 • เริ่มการสัมภาษณ์ผู้ดูแลของบัณฑิตศึกษา
เดือนตุลาคมOCTOBER
 • สัมภาษณ์บุคคลระดับมัธยมปลาย
 • การสำรวจอาชีพในมหาวิทยาลัย(ครั้งที่๓)
 • สัมภาษณ์บุคคลระดับมัธยมปลาย
 • การสำรวจอาชีพในมหาวิทยาลัย(ครั้งที่๓)
 • สัมภาษณ์นักศึกษาบัณฑิตโดยหัวหน้าอาจารย์
เดือนพฤศจิกายนNOVEMBER  
 • สัมภาษณ์นักศึกษาบัณฑิตโดยหัวหน้าอาจารย์
เดือนธันวาคมDECEMBER  
 • สัมภาษณ์นักศึกษาบัณฑิตโดยหัวหน้าอาจารย์
เดือนมกราคาJANUARY
 • การสำรวจอาชีพในโรงเรียน(ครั้งที่๔)
 • การสำรวจอาชีพในโรงเรียน(ครั้งที่๔)
 • สัมภาษณ์นักศึกษาบัณฑิตโดยหัวหน้าอาจารย์
เดือนกุมภาพันธ์FEBRUARY
เดือนมีนาคมMARCH

สัมภาษณ์นักเรียน

Keio University บัณฑิตวิทยาลัย สอบผ่าน

呉聰聰さん
คุณสอบผ่านบัณฑิตวิทยาลัยอะไร
ฉันสอบผ่านวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย เคโอ
คุณคิดว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะไปเรียนต่อญี่ปุ่น
ฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้ภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษและความเชี่ยวชาญแผนการวิจัย
อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการเข้ามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
ในกรณีของฉัน ฉันคิดว่าการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องยาก ฉันเปลี่ยนธีมของแผนการวิจัยหลายครั้ง ดังนั้นฉันจึงเรียนภาษาญี่ปุ่นการศึกษาข้ามวัฒนธรรมสังคมวิทยาและความรู้เฉพาะด้านอื่นๆ ฉันคิดว่าการเรียนรู้แบบนี้ส่งผลให้เกิดการสะสมความรู้ในด้านต่างๆ ฉันเป็นหนี้บุญคุณต่อคนหลายๆคนในกระบวนการวางแผนการวิจัย ฉันได้รับคำแนะนำที่มีค่ามากมายจากครูสอนภาษาญี่ปุ่นของฉัน ฉันคิดว่าแผนการวิจัยไม่จำเป็นต้องได้รับความคิดเห็นของคุณเอง แต่ยังรวมถึงความคิดเห็นและคำแนะนำที่หลากหลายจากผู้คนมากมาย ฉันขอขอบคุณผู้ที่ช่วยฉันอย่างแท้จริง
โปรดส่งข้อความถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนที่กำลังพิจารณาจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ
ฉันคิดว่าถ้าคุณกำลังคิดที่จะเรียนที่ญี่ปุ่น ถ้าคุณแก้ปัญหาเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น N1 และภาษาอังกฤษก่อนที่จะมาญี่ปุ่น คุณจะกลายเป็นประสบความสำเร็จมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น. นอกจากนี้ฉันยังรู้สึกเสียใจที่ฉันไม่ได้ทำการสอบครั้งแรกของปี 2558 ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย การรอการสอบระยะที่สองเพียงอย่างเดี่ยวนั้นเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดเมื่อเพื่อนร่วมชั้นของฉันได้มีการฉลองในขณะนั้นแต่ฉันก็ต้องรอสอบครั้งต่อไป ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณค้นหาข้อมูลโรงเรียนโดยเร็วที่สุดและเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครและอื่นๆ ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะก้าวไปก่อนอะไร มิฉะนั้นคุณจะพลาดโอกาสทีจะเข้าสอบ

合格実績

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเคโอ keio university / มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า yokohama national university / มหาวิยาลัยเคโอ keio university / มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น nihon university / มหาวิทยาลัยโอะบิริ่ง(ซะกุระบะชิ) / มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า yokohama national university / มหาวิทยวลัยเศรษฐศาสตร์โตเกียว tokyo keizai university / มหาวิทยาลัยอาเชีย (Asia) university / มหาวิทยาลัยไซตามะ saitama university / มหาวิทยาลัยโซเฟีย Sophia university / มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่าyokohama university / มหวิทยาลัย ทาคุโชะคุtakushoku university / มหาวิยาลัยเกียวโตkyoto university / มหาวิทยาลัยฮิโททึบะชิchiba university / มหาวิทยาลัยนานาชาติโจไซjosai international university / มหาวิทยาลัยนานาชาติโจไซ josai university / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตเกียว Tokyo of technology university / มหาวิทยาลัยชิบะ chiba university

มหาวิทยาลัย

มหวิทยาลัย ทาคุโชะคุ takushoku university / มหาวิทยาลัยโซเฟีย Sophia university / มหาวิทยาลัยศิลปะทามา TAMA university / มหาวิทยาลัยเซนชู senshu university / มหาวิทยาลัยsaitama university / มหาวิทยาลัยchuo university / มหาวิทยาลัยmeji gakuin university / มหาวิทยาลัยkokushikan university / ryukyu university / hosei university長岡技術科学大学 nagaoka university of technology / distribution economic university / kokushikan university専修大学 senshu university明治大学 meiji university東京工芸大学 中央学院大学 chuo gakuin university / shonan institute of technology university / seigakuin university / seibu bunri university